Už od dávných dob bylo Rakousko důležitou dopravní smyčkou, místem nespočtu bitev a válek. Za prehistorických dob bylo osidlováno invazemi nejrůznějších kmenů. Mezi nejpočetnější patřili Keltové, Římané, Germáni, Vandalové a Slované. Poté se stalo Rakousko součástí rozlehlé Římské říše. Po jejím pádu zemi osídlili hlavně bavorské a slovanské kmeny.

V roce 778 dobil území Karel Veliký, který nechal vybudovat první hranice na území dnešních horních a dolních Rakous, aby tak zabránil nájezdům Avarů. Území byla známo jako Východní Marka. Za jeho vlády se na území Rakouska silně rozšířilo křesťanství a začala silná germanizace. Po Karlově smrti území brzo padlo do rukou Slovanů, Maďarů a později císaři Ottovi I. Ten obnovil hranice a zemi připojil k Bavorsku. Už ale císař Otto II. věnoval toto rakouské území Leopoldu Babenberkovi za jeho věrnost během bavorského povstání v druhé polovině 10. století. Jedenácté a dvanácté století se neslo ve znamení feudalismu a díky Dunaji, který se stal důležitou dopravní tepnou, začala vznikat první obchodní města.

Po smrti posledního Babenberka se Rakousko ocitlo na několik let v chaotickém bezvládí. Až v roce 1278 se k moci dostávají Habsburkové, jejichž území se v průběhu století rozšiřovalo tak, až se stali vládci téměř celé střední Evropě. Nutnost spravovat tak velké území donutila Habsburky k vybudování centra Rakouské monarchie ve Vídni roku 1521. V letech 1618 – 1648 se Rakousko, stejně jako celá střední Evropa, otřáslo pod vlivem třicetileté války.

V čele Evropy

Z Rakouska se však pomalu stával moderní stát, který dosáhl největšího rozkvětu za vlády císařovny Marie Terezie (1740-1780). Moderní rozvoj zastavily až napoleonské války a prohra v rakousko-pruské válce, která skončila ustanovením Rakouska-Uherska. Idyla skončila v červnu roku 1914, kdy byl v Sarajevu zavražděn císařův synovec František Ferdinand d'Este. O měsíc později vyhlásilo Rakousko-Uhersko Srbsku válku, která trvala celé čtyři roky. Habsburská monarchie skončila 12. 12. 1918 a stejným datem vznikla Rakouská republika.

V roce 1938 se Rakousko pod nátlakem Německa zařadilo pod Hitlerovu Třetí říši a o několik týdnů později bylo obsazeno německými vojsky. Po válce, v roce 1943, spojenci souhlasili s obnovou samostatné Rakouské republiky. O dva roky později bylo Rakousko okupováno ruskými a americkými jednotkami a byla ustanovena provizorní vláda pod Karlem Rennerem. Stát byl rozdělen do několika zón, každá pod kontrolou jiného spojence. 15. května 1955 získalo Rakousko opět plnou suverenitu. O čtyřicet let později vstoupilo Rakousko jako plně rozvinutý průmyslový stát do Evropské unie.